• مرکز تماس : 43417 -021

oil insurance

بیمه های انرژی


عملیات کشف‚ استخراج و توسعه منابع نفت و گاز در خشکی و دریا ( بزرگترین فعالیت اقتصادی در ایران و منطقه خلیج فارس و دریای خزر ) مستلزم سرمایه گذاری های کلان و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص داخلی و خارجی و بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات گران و پیچیده است که در معرض ریسک هایی فراتر از کارهای عمرانی و صنعتی قرار دارند . جهت استخراج نفت، گاز، پالایش آنها و سایر کارخانجات جانبی که در فرایند تولید نفت و گاز احداث می‌شوند بیمه هایی تحت عنوان انرژی طراحی شده است. خطرات ایجاد شده و خسارات بوجود آمده در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره‌برداری توسط بیمه های انرژی بیمه می‌شوندکه با توجه به سرمایه مورد تعهد، شرکت بیمه آسماری در بخش های ساحلی و فراساحلی با بهترین شرایط مناسب ترین پوششهای بیمه ای را در بخش انرژی برای بیمه گذاران خود فراهم می کند .
بیمــه هــای نفــت و انــرژی موجود در بازار شامل فعالیــت هــای مختلف در زمینه پــروژه هــای صنایــع هیدوکربــوری را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد کــه بــه دو نــوع اصلــی تقســیم بنــدی مــی شــود.

بیمــه نامــه هــای بخــش ســاحلی

بیمــه نامــه هــای بخــش ســاحلی( Onshore )کــه بــرای فعالیــت هــای واقــع در خشــکی صــادر مــی شــود و عملیــات مربــوط بــه اکتشــاف و اســتخراج نفــت و گاز (شــامل چــاه هــا، تاسیســات، عملیــات و دســتگاه هــای حفــاری)، پالایشــگاه هــای نفــت، توســعه پالایشــگاه هــای نفــت، پالایشــگاه های گاز، توســعه پالایشــگاه های گاز، تاسیســات پتروشــیمی در حــال بهــره بــرداری، ســاخت و نصــب تاسیســات نفــت، گاز و پتروشــیمی، کارخانــه هــای تولیــد روغــن موتــور، مخــازن نفــت و خطــوط لولــه در حال بهــره بــرداری را در بــر مــی گیرنــد.

بیمــه نامــه هــای فراســاحلی


بیمــه نامــه هــای فراســاحلی ( Offshore )بــرای فعالیــت هــای دریایــی ( شامل چاه ها ، تاسیسات ، عملیات و دستگاه های حفاری دریایی ) ،ســاخت ســکوهای حفــاری دریایــی، بارگــذاری جکــت هــا، Deck ها و … بر روی Barge و حمــل و اســتقرار آن هــا در محــل نصــب در دریــا جهــت ســاخت ســکوهای حفــاری دریایــی، بازســازی ســکوهای حفــاری دریایــی، ســکو هــای حفــاری دریایــی در حــال بهــره بــرداری، لولــه گــذاری در دریــا و خطــوط لولــه در حــال بهــره بــرداری در دریــا و ســایر مــوارد مرتبــط بــا عملیــات اکتشــاف و اســتخراج نفــت و گاز در دریــا در ایــن دســته قــرار مــی گیــرد.

این پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری نیز به صورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. پوشش حوادث طبیعی ناشی از اجرای کار در زمان نصب ، مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث، اموال مجاور، شکست ماشین آلات ، عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین آلات و غیره می‌باشد.
برخی عناوین بیمه‌های انرژی عبارتند از:
بیمه حفاری چاه‌های نفت و گاز در بخش های ساحل و یا فراساحل
بیمه تمام خطر سکوهای نفتی
بیمه تمام خطر اموال، ابزار و ماشین آلات موجود در بخش های ساحل و فراساحل
بیمه تمام خطر لوله گذاری‌ها در بخش خشکی و فراساحل
بیمه تمام خطر پالایشگاه‌ها
بیمه تمام خطر کارخانجات و تأسیسات پتروشیمی
بیمه تمام خطر تجهیزات حفاری
انواع بیمه‌نامه ها‌ی مسئولیت اعم از قانونی، قراردادی یا فنی
بیمه آلودگی محیط زیست
مسئولیت حقوقی شخص ثالث در قبال قراردادها
بیمه محمولات و انبارداری
بیمه عدم النفع
بیمه تجهیزات زیر دریا
بیمه بیرون کشیدن سکوی غرق شده

motor insurance

درباره بیمه اتومبیل


وسایل نقلیه، علاوه بر مستهلک شدن در معرض خطرات و حوادث فيزيكي غير قابل پيش‌بيني قرار دارند كه این خطرات ممکن است هزینه‌های سنگینی را برای شما ایجاد کنند. بيمه بدنه اتومبيل بیمه آسماری اين نوع هزينه‌ها را جبران مي‌نمايد. پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی‌های بیمه‌گذاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه‌های خسارت می‌گردد را کاهش می‌دهد یا از میان می‌برد.

انواع بیمه‌های اتومبیل


در حال حاضر بیمه‌های مرتبط با اتومبیل به دو دسته بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده تقسیم می‌شوند.

 

بیمه بدنه اتومبیل


در بیمه‌ بدنه، بیمه‌گذار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی خودروهایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی می‌گردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند.کلیه مالکان خودرو و یا اشخاصی که خودرو در اختیار آنها می باشد به این بیمه نامه نیاز دارند.
این بیمه‌نامه اتومبیل شما را در مقابل خطراتی همچون آتش‌سوزی، سرقت کلی، خساراتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه به آن وارد شود و ... تحت پوشش قرار می‌دهد.

خطرات و ریسک‌های تحت پوشش بیمه‌های بدنه


از محل اين بيمه‌نامه مي‌توان خسارت وارد به وسيله نقليه را که شامل موارد زير مي‌شود جبران نمود :
-  حادثه (کلي و جزئي) / برخورد خودرو با يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به خودرو
-  سقوط / واژگون شدن خودرو
-  حريق (آتش‌سوزي، صاعقه، انفجار)
-  سرقت کلی خودرو

پوشش‌هاي تکمیلی بيمه بدنه


با خريد پوشش‌هاي اضافي مي‌توانيد خطرات:
-  سرقت جزئي قطعات و لوازم
-  شكست شيشه
-  سيل، زلزله، آتشفشان
-  هزينه اياب و ذهاب بیمه گذار در ایام تعمیر وسیله نقلیه
-  اثرات ناشی از پاشيده شدن مواد شيميايي و اسيدي
-  و نوسانات قيمت
را نيز در بيمه بدنه پوشش دهيد.
 


تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه


تخفيف عدم خسارت بيمه بدنه به شرح جدول زير می باشد . این تخفیف‌هامشمول بیمه‌گذارانی می‌شود که در طی یکسال بیمه‌ای یا بیشتر از
محل بیمه‌نامه بدنه خود خسارتی دریافت ننموده باشند.
 علاوه بر عدم خسارت بیمه آسماری به تخفیف‌های مناسب دیگری را نیز در را در راستای دسترسی بیشتر آحاد جامعه به استفاده‌کنندگان بیمه بدنه ارائه می‌نماید.
 فرانشیز خسارت
در پرداخت خسارت بدنه، بخشي از خسارت به عهده بيمه‌گذار مي‌باشد كه اصطلاحاٌ ((فرانشيز)) ناميده مي‌شود. فرانشيز خسارت این بیمه نامه در شرکت بیمه آسماری بشرح ذیل اعمال می‌گردد :
1. فرانشیزخسارت باراول:%10مبلغ خسارت وحداقل به میزان000ر500 ريال
2. فرانشیزخسارت باردوم:%20مبلغ خسارت وحداقل به میزان000ر500 ريال
3. فرانشیزخسارت بارسوم:%30مبلغ خسارت وحداقل به میزان000ر500 ريال
 هزینه‌های قابل تأمین
هزینه‌های متعارفی که بیمه‌گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت‌دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک‌ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می‌نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.
خسارت‌های غیر قابل جبران
 در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:
- خسارت های ناشی از جنگ ، شورش، بلوا، اعتصاب و یا تهاجم.
- خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته‌ای
- خسارت‌های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد.
- خسارت‌هایی که عمدا توسط بیمه‌گذار، ذی‌نفع یا دارنده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود.
- در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یاگواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی    گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. (اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.)
- خسارت‌های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده    باشد.
- خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام  این کار باشد.
- خسارت‌های وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.
- خسارت‌هایی که به علت حمل بار بیش از ظرفیت مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.


انتقال مالکیت خودرو


در صورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هر يك از انحإ قانوني، بيمه‌گذار مي‌تواند بيمه‌نامه را فسخ و حق بيمه مدت باقيمانده بيمه‌نامه خود را مسترد نمايد. در صورت عدم فسخ بيمه‌نامه چنانچه مالك جديد به تعهدات بيمه‌گذار در مقابل بيمه‌گر عمل نمايد، تعهدات بيمه‌گر در قبال مالك جديد ادامه خواهد يافت. چنانچه انتقال مالكيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه‌اي باشد كه به بيمه‌گر اعلام نشده است، بيمه‌گر هيچ مسئوليتي براي جبران خسارت‌هاي وارده در مقابل مالك جديد نخواهد داشت.
وظايف و تعهد بيمه‌گذار جهت خرید و استفاده از بیمه بدنه
- اظهار مشخصات خودرو و کاربری و استفاده کنندگان از آن
- پرداخت حق بيمه : بيمه‌گذار متعهد به پرداخت حق بيمه به نحوي كه در بيمه‌نامه پيش‌بيني شده می‌باشد. واحدهای صدور بیمه آسماری به منظور حمایت مالی از بیمه‌گذاران بیمه بدنه آمادگی دارند در زمینه پرداخت حق بیمه تسهیلاتی را در خصوص تقسیط حق بیمه ارائه نمایند.
- اعلام تشدید خطر در صورت تغییرات در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری موضوع بیمه.
- اعلام خسارت حداکثر ظرف پنج روز کاری از تاریخ وقوع حادثه.
- خودداري از انتقال (جز به دستور مقامات انتظامي در مواقع لازم) يا تعمير اتومبيل حادثه دیده مگر با موافقت بيمه‌گر.
- انتقال حقوق بيمه‌گذار به بيمه‌گر به ميزان خسارت پرداخت شده درقبال اشخاص مسئول وقوع حادثه.
مدارک لازم جهت خرید بیمه‌نامه بدنه
- مدارک شناسایی خودرو(کارت یاسندمالکیت)وتصویر آن.
- مدارک شناسایی مالک خودرو(کارت ملی).
- تکمیل فرم پیشنهاد بیمه بدنه در واحدهای صدور بیمه‌نامه و بازدید اولیه خودرو توسط کارشناس بیمه‌گر
- ارائه بیمه‌نامه سال قبل در صورت دارا بودن به همراه استعلام عدم خسارت آن.
- واریز حق بیمه.


 نحوه تمدید بیمه نامه


برای تمدید بیمه‌نامه در صورت مراجعه ( تا 24 ساعت ) قبل از انقضای تاریخ بیمه‌نامه قبلی نیازی به بازدید اتومبیل نمی‌باشد لذا به منظور پیوسته بودن تاریخ اعتبار بیمه‌نامه حداقل 72 ساعت قبل از مهلت انقضای بیمه‌نامه جهت تمدید آن اقدام فرمایند.
مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه بدنه اتومبیل
- اصل بیمه‌نامه بدنه و کارت شناسایی و کارت ملی بیمه‌گذار(مالک خودرو)
- اصل قبض رسید حق بیمه
- اصل بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو
- اصل گواهینامه رانندگی راننده و کارت ملی
- اصل کارت خودرو
- اصل سند مالکیت خودرو
- کروکی تصادف یا گزارش مقامات انتظامی
- بیمه‌‌گذاران محترم حتماً می‌بایست در تصادفات احتمالی گزارش پلیس تهیه نموده و خسارت را ظرف مدت حداکثر 5 روز به شعب شرکت بیمه آسماری اعلام نموده و از سازش یا مصالحه با مقصر یا مقصرین حادثه  خودداری نموده و قبل از بازدید کارشناس ارزیاب خسارت شرکت بیمه آسماری از خودروی آسیب‌دیده، نباید نسبت به تعمیر و بازسازی خودرو اقدام نمایند و گرنه بیمه‌گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت.
- بازدید سلامت خودرو توسط کارشناس بیمه گر پس از تعمیر

motor insurance

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در قبال شخص‌ثالث


بیمه آسماری خسارت‌هایی را که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه‌نامه شخص ثالث خود مورد تامین قرار می‌دهد.
بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد.


انواع بیمه‌های اتومبیل


در حال حاضر بیمه‌های مرتبط با اتومبیل به دو دسته بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده تقسیم می‌شوند.


بیمه نامه شخص ثالث


در اين نوع بيمه، مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جاني يا مالي) تحت
پوشش قرار مي‌گيرد. منظور از خسارت بدني، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی، نقص عضو، از کار‌افتادگی(جزیی یا کلی-موقت یا
دائم) یا دیه فوت شخص‌ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می‌باشد. منظور از خسارت‌های مالي، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث
مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد شود. بيمه شخص‌ثالث در اغلب كشورهاي جهان اجباري شده و در ايران نيز از سال 1347 اجباری شده
است و پوشش‌های مازاد بر سقف اجباري مصوب قانونی، به صورت پوشش‌هاي اختياري مازاد به متقاضيان ارائه مي‌شود.


مشتریان بیمه‌ شخص‌ثالث اتومبیل


طبق ماده 1 قانون شخص‌ثالث، دارندگان وسایل نقلیه ملزم به خرید بیمه‌نامه شخص‌ثالث می‌باشند.(دارنده اعم از مالک یا متصرف خودرو می
باشد)
خطرات تحت پوشش بیمه‌ شخص‌ثالث
در بيمه شخص ثالث بیمه آسماری خطرات زير تحت پوشش بيمه است:
- تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع بیمه.
- خسارت‌هايي كه از محمولات وسيله نقليه موضوع بیمه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.
 خسارات خارج از تعهدات بيمه شخص‌ثالث
- خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
- خسارات وارده به محمولات وسائل نقليه مسبب حادثه.
- خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تششعات اتمي و راديو اكتيو.
- خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم.
- خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد مگر اينكه توافقي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در اين موضوع شده باشد.
 تخفيف عدم خسارت بيمه شخص‌ثالث
حق بيمه اين بيمه‌نامه بر اساس نوع و مورد استفاده وسيله نقليه و ميزان تعهدات بيمه‌گر مطابق تعرفه‌هاي مصوب تعيين و اعمال مي‌شود. به
منظور تشويق بيمه‌گذاران به دقت در رانندگي، به آن دسته از بيمه‌گذاراني كه در يكسال بيمه‌اي هيچگونه خسارتي ایجاد نکرده باشند به هنگام
تمديد بيمه‌نامه تخفيف اعطا مي‌شود و از پرداخت بخشی از حق بيمه سال‌هاي بعد به شرح جدول ذیل معاف خواهند بود .
 
 

بيمه حوادث راننده


پوشش بيمه حوادث راننده فقط برای جبران خسارت‌های جانی (نقص عضو و فوت) وارد به راننده اتومبيل مسبب حادثه که به لحاظ قانونی،
شخص ثالث تلقی نمی‌شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.
مراحل دریافت غرامت حواث راننده :
 - تکمیل فرم اعلام خسارت حوادث راننده
-  تحویل مدارک مورد نیاز
- بازخوانی مدارک
- بررسی اصالت حادثه
- بررسی و تعیین میزان غرامت توسط پزشک معتمد بیمه گر
-صدور حواله خسارت
- پرداخت خسارت
مدارک مورد نیاز جهت دریافت غرامت حوادث راننده :
الف- یک برگ اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده مقصر
ب- اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه ، کارت خودروی ایشان و کارت ملی راننده
ج- کروکی تصادف
د- گزارشات وصورتجلسات نیروی انتظامی
هـ- اوراق بازجوئی از طرفین حادثه
و- گواهی های پزشکی قانونی
ز- آرای دادگاه در صورت سیر مراحل قضایی و صدور رای
ح- شناسنامه مصدوم و یا متوفی و کارت ملی ایشان و تصویرشناسنامه وکارت ملی وراث و یا ذینفعان خسارت در حوادث منجر به فوت .
ط-  در صورتی که در حادثه راننده فوت نموده باشد گزارش معاینه جسد ، جواز دفن ، خلاصه رونوشت وفات وشناسنامه ابطال شده راننده متوفی .
ی-  تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد .


یادآوری


- به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت لازم است فرم پیشنهاد بدقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه و نوع
استفاده آن و پوشش‌های مورد نیاز ( درخواستی ) بیمه‌گذار تکمیل گردد.
- جهت تمدید بیمه‌نامه شخص‌ثالث، حداقل 72 ساعت (اداری) قبل از اتمام مهلت بیمه‌نامه اقدام فرمائید . چنانچه بیمه‌نامه قبلی نداشته و یا از
تاریخ اتمام اعتبار بیمه‌نامه یکسال یا بیشتر گذشته باشد معادل صددرصد حق بیمه شخص‌ثالث اجباری و کمتر از یکسال به نسبت مدت تأخیر در
حق بیمه‌نامه جدید جریمه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعمال می‌گردد.
 پرداخت خسارت بدون گزارش پليس (كروكي)
شركت بيمه آسماری به منظور رفاه بيمه‌گذاران محترم و زيان‌ديدگان ناشي از حوادث رانندگي و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه‌هاي ترافيك كه پس از
اين گونه حوادث ايجاد مي‌شود، خسارت مالي خودروهایی را که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین
طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی اجباری مندرج در این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت می‌نماید.
مدارک لازم جهت خرید بیمه شخص‌ثالث و حوادث راننده
- مدارک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن.
- بیمه‌نامه سال قبل در صورت دارا بودن.
- تکمیل فرم پیشنهاد در واحدهای صدور بیمه‌نامه.
- مدارک شناسایی راننده خودرو.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث(مالی)
- اصل کوپن بیمه‌نامه شخص‌ثالث مقصر حادثه.
- اصل بیمه‌نامه شخص‌ثالث زیان‌دیده.
- گواهینامه‌های رانندگی مقصر و زیان‌دیده و کارت ملی ایشان.
- کارت شناسایی خودروی مقصر حادثه.
- اصل سند مالکیت خودروی زیان‌دیده و کارت ملی مالک.
- ارائه اصل کروکی سازش و تصویر برابر اصل کروکی‌های قضایی و گزارشات مرتبط تصادف درخساراتی که بيش از سقف تعهدات اجباري مالي
بيمه‌نامه مي‌باشد و يا نياز به ارائه كروكي دارد.
- در خسارت فاقد کروکی مراجعه خودروهای مقصر و زیان‌دیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناس بیمه گر الزامی است.
در خسارات دارای کروکی بالاتر از مبلغ سی میلیون ریال مراجعه هر دو خودرو مقصر و زیان‌دیده قبل از بازسازی جهت بازدیدکارشناس بیمه گر
الزامی است.


مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث ( جانی)


- اصل کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر.
- اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه و کارت خودروی ایشان و کارت ملی راننده.
- کروکی تصادف.
- گزارشات و صورتجلسات نیروی انتظامی.
- اوراق بازجوئی از مقصر و زیاندیدگان.
- گواهی‌های سازمان پزشکی قانونی.
- آرای دادگاه.
- شناسنامه‌های مجروحین و متوفیان و کارت ملی ایشان.
- تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد .
-تصویر شناسنامه و کارت ملی وراث متوفی و یا ذینفعان دریافت خسارت
- در صورتی‌که در حادثه زیاندیده فوت نموده باشد،گزارش معاینه جسد، جواز دفن ، خلاصه رونوشت وفات و شناسنامه ابطال شده متوفی نیز مورد نیاز است.
یمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در قبال شخص‌ثالث
بیمه آسماری خسارت‌هایی را که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه‌نامه شخص ثالث خود مورد تامین قرار می‌دهد.
بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد.

درباره بیمه آتش‌سوزی


بیمه آتش سوزی، توافقی است که بین بیمه گر از یک سو و بیمه گذار از سوی دیگر حاصل می شود و در قالب بیمه نامه متجلی می گردد. بدین قرار که بیمه گر(شرکت بیمه) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه گذار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید. بیمه آتش سوزی خسارات وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول همانند ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه منزل، ملزومات اداری، موجودی فروشگاهها و انبارها و ساختمانها و تأسیسات واحدهای صنعتی، غیرصنعتی، تجاری و مسکونی را جبران می کند. برابر آمارهای منتشره بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی تجاری و مسکونی و ... دچار آتش سوزی می شوند که در نتیجه صاحبان آنها با خسارات مالی هنگفتی مواجه می گردند، که چنانچه دارای بیمه نامه آتش سوزی با پوشش های کافی و مناسب باشند خسارات وارده به آنها جبران می شود .


انواع بیمه های آتش سوزی


 1-بیمه آتش سوزی  عمومی


موارد تحت پوشش بیمه آتش سوزی عبارتست از واحد های مسکونی ، مراکز صنعتی ، غیر صنعتی و انبارها.

 واحدهای مسکونی


بنا به درخواست بيمه‌گذار واحد مسكوني، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه در برابر كليه خطرهاي اضافي كه به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق بيمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.
 مراكز صنعتي
شامل تمامي كارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، دخانيات، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، كاغذ، مقوا، چاپ و صحافي، شيميايي، محصولات كاني غيرفلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه مي‌شود.
ساختمان تأسيسات ماشين‌آلات مواد اوليه موجود و محتويات هر يك از مراكز ياد شده را مي‌توان در مقابل خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و همچنين كليه خطرهاي اضافي ذكر شده به قيمت روز بيمه نمود.


 مراکز غیر صنعتی و انبارها


سرمايه ارزش اعياني ساختمان و تاسيسات منصوبه، ارزش دکوراسيون واثاثه اداري، و موجودي‌هاي کالا در اين بيمه‌نامه تحت پوشش قرار مي‌گيرند. واحدهاي تجاري، اداري، مجموعه‌هاي رفاهي، آموزشي، خدماتي، وانبارها از جمله مراکزي هستند که در اين طبقه قرار مي‌گيرند. بنابراين طيف وسيعي از مشاغل و اصناف در این گروه قرار دارند. نرخ بيمه‌نامه آتش‌سوزي براي هريک از مشاغل زيرگروه (غير صنعتي) مستقيما با ماهيت ريسک و شدت و تواتر ريسک حريق در آن شغل وشرايط محيطي وايمني محل مورد بيمه مرتبط است و طبيعي است که واحدهايي که از شرايط ايمني بهتري نسبت به سايرين برخوردارند حق بيمه کمتري براي تحت پوشش قرار دادن اموال خود پرداخت نمايند.


  2-بيمه با شرایط اظهار نامه اي (شناور) Floating Policy:


اين پوشش معمولاً براي موجودي انبارها با توجه به نوسان موجودي صادر و حق بيمه متناسب با ميزان موجودي محاسبه مي شود. بر اساس شرايط بيمه اظهار نامه اي، بيمه گذار موظف است پايان هر ماه لغايت پانزدهم ماه بعد حداكثر موجودي مورد بيمه را طبق اسناد ودفاتر خودكتباً به بيمه گر اظهار كند.
درصورت وقوع خسارت احتمالي، حداكثر تعهد بيمه گربراساس ارزش موجودي اوليه مندرج در بيمه نامه ويا آخرين اظهارنامه خواهدبود.


3-بيمه با شرايط جايگزيني و بازسازيReplacement:


تورم وافزايش قيمتها موجب شده قيمت ساختمانها وماشين آلات واحدهاي صنعتي نيز بطور روزافزون افزايش يابد. لذا بيمه گذاراني كه ساختمان وماشين آلات آنها دراثر آتش سوزي از بين مي رود قادر نيستنداز محل خساراتي كه از شركت بيمه دريافت مي كنند، ساختمان و ماشين آلات از بين رفته را جايگزين و بازسازي كنند.
بيمه آسماری با ارائه بيمه با شرايط جايگزيني وبازسازي به بيمه گذاران، درصورتي كه ساختمان وماشين آلات آنها دراثر آتش سوزي وساير خطرات تحت پوشش بيمه نامه از بين برود، ارزش جايگزيني وتجديدساختمان را پرداخت مي كندمشروط برآنكه موردبيمه با ارزش واقعي بيمه شده باشد. اين پوشش مخصوص ساختمانها وماشين آلات كارخانه ها است و شامل موجودي نمي شود.
توضيح : هزينه هاي جايگزيني اموال تلف شده ويا تعمير وتعويض قسمتهاي آسيب ديده(بازسازي) دراثر خطرات تحت پوشش و با رعايت شرايط مندرج دربيمه نامه درتعهد بيمه گر است، مشروط براينكه مبلغ بيمه شده از ارزش روز اموال بيمه شده در زمان صدور بيمه نامه كمتر نباشد.


 4- فرست لاس First Loss:


بیمه نامه فرست لاس(first  loss) ( اولین آتش سوزی یا اولین خسارت): در شرایطی از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده درسطح جغرافیائی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می شود آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای مورد بیمه از نظر سرمایه ، خطر های بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد در مواردی که محاسبه سرمایه کل مورد بیمه امکان پذیر نبود و مرتب در حال تغییر است( مثل انبارهای عمومی) از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود اصولاَ در برخی از رشته ها تمام اموال در معرض خطر نیستند نظیر سرقت در اینگونه موارد به جای اینکه مورد بیمه به ارزش کل بیمه شود آن را به حداکثر مبلغی که مبین حداکثر خسارت وارده بر اثر تحقق خطر بیمه شده است بیمه می کند.
 در زمینه بیمه نامه های فرست لاس به 3 نکته به شرح ذیل باید توجه شود.
 1-    حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه مبلغ بیمه شده (ارزش فرست لاس) است و به هیچ وجه از آن تجاوز نمی کند.
2-    حق بیمه بر اساس سرمایه کل تعیین می شود لذا بیمه گزار موظف است که ارزش کل مورد بیمه را در حد امکان برای محاسبه حق بیمه اعلام کند.
3-    بیمه گر در نرخ حق بیمه بر اساس شرایط فرست لاس تخفیف خاص اعمال می نماید.