• مرکز تماس : 43417 -021

مدیر عامل و هیئت مدیره


ناصر کیان وشمدیر عامل
بهزاد ايثاريرئيس هيئت مديره
آيت کريمينائب رئیس هیت مدیره
لطف الله نکوئيعضو هيئت مديره